Peak

Privacy (Job Application)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 30 Temmuz 2021

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.’ye (“Peak") yaptığınız/yapacağınız iş/staj başvurusu nedeniyle veya Peak tarafından düzenlenen kariyer etkinliklerine katılımınızın sağlanması, devamında iş başvuru süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması ile olası bir fırsat hakkında sizinle tekrar irtibat kurulabilmesi amacıyla paylaştığınız kişisel verileriniz Peak tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede; Kanun’un 3 (e) maddesinde tanımlandığı şekilde işlenebilecektir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’da ve bu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizi sürdürmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmet tedarikçilerimizin ve/veya hizmet tedarikçilerimize ait sunucunun (server) yurt dışında bulunduğu durumlarda, yapılan aktarım, mevzuat uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarımı olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı konusunda KVKK’nın 9. maddesi esas alınmaktadır. Yine, Peak tarafından düzenlenen etkinliklerde çekilen fotoğraf ve videolarınız vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz, Peak’in web sitesi ve sosyal medya hesaplarında, Peak tarafından kontrol edilen fiziki ve elektronik platformlarda ve Peak basın bültenlerinde paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, iş başvurusu yaptığınız web sitesi üzerinden paylaştığınız bilgi ve belgeler, özgeçmiş ve kişisel portfolyo paylaşım siteleri aracılığıyla paylaştığınız bilgiler, e-mail yoluyla Peak ile paylaştığınız bilgiler, elden iletilen özgeçmiş bilgileri ve/veya Peak tarafından düzenlenen etkinliklerde çekilen fotoğraf ve videolarınız vasıtasıyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında toplanmaktadır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Peak’e başvurarak, kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verileriniz ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz veya KVKK’nın 11. maddesi uyarınca taleplerinizi [email protected] e-posta adresimize gönderebilirsiniz.


Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.

Mersis No: 0723040204800011